Skip to the content

Krav til stål i hulmure

Kravene til det stål, der anvendes i murværkskonstruktioner, fremgår af DS/EN 1996-2, Eurocode 6 – Murværkskonstruktioner – Del 2: Overvejelser vedrørende design, valg af materialer og udførelse af murværk.

I DS/EN 1996-2 er der angivet følgende:

2. Overvejelser vedrørende design

2.1 Faktorer, der påvirker murværks holdbarhed

2.1.1 Generelt

(1)P Murværk skal være designet således, at det har den ydeevne, som den tilsigtede anvendelse påkræver.

2.1.2 Klassifikation af miljøbetingelser

2.1.2.1 Mikroeksponeringsbetingelser

(1)P Der skal ved design af murværk tages højde for de mikrobetingelser, for hvilke murværket forventes at blive eksponeret.

(2) Når murværkets mikroeksponeringsbetingelser bestemmes, skal der tages højde for virkningerne af overfladebehandlinger, beskyttende beklædninger og detaljer.

(3) Mikroeksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk bør kategoriseres i klasser som følger:

 • MX1 – I et tørt miljø,
 • MX2 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning,
 • MX3 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler,
 • MX4 – Eksponeret for saltmættet luft eller havvand,
 • MX5 – I et aggressivt kemisk miljø.

NOTE – Hvor det er nødvendigt, kan der specificeres nøjere definerede betingelser inden for disse klasser ved anvendelse af underklasserne i anneks A (fx MX2.1 eller MX2.2 og MX3.1 eller MX3.2).

(4) For at fremstille murværk, der opfylder de specificerede ydeevnekriterier, og som kan modstå de miljøbetingelser, for hvilke det eksponeres, bør der ved bestemmelsen af eksponeringsklassen tages højde for:

 • klimatiske faktorer,
 • graden af eksponering for fugt eller vandpåvirkning,
 • eksponering for frost-tø-cykler,
 • tilstedeværelse af kemiske materialer, der kan medføre skadelige reaktioner.

2.1.2.2 Klimatiske faktorer (makroeksponeringsbetingelser)

(1)P Makrobetingelsernes påvirkning af mikrobetingelserne skal tages i betragtning ved bestemmelse af vandpåvirkningen af murværk og dets eksponering for frost-tø-cykler.

(2) I forbindelse med makrobetingelserne bør der tages hensyn til følgende:

 • regn og sne,
 • kombinationen af vind og regn,
 • temperatursvingninger,
 • svingninger i den relative luftfugtighed.

NOTE – Det er bekendt, at klimaer (makrobetingelser) kan variere betydeligt inden for Europa, og at visse aspekter af klimaet kan påvirke risikoen for eksponering af murværk for vandpåvirkning og/eller frost-tø-cykler. Det er imidlertid klassificeringen af mikrobetingelserne, der er relevant for bestemmelsen af murværks holdbarhed snarere end makrobetingelsernes placering i rangordnen. Eksempler på relativ eksponering for vandpåvirkning af murværksdele i en typisk bygning er vist i anneks A.

2.1.3 Aggressive kemiske miljøer

(1) I kystområder bør der tages hensyn til, at murværk eksponeres for chlorid fra luften eller havvand.

(2) Mulige sulfatkilder omfatter følgende:

 • jord,
 • grundvand,
 • affaldsdepoter og opfyldte jordområder,
 • byggematerialer,
 • forurenende stoffer fra luften.

(3) Hvor tilstedeværelsen af aggressive kemikalier i miljøet, bortset fra chlorider fra luften eller havvand, kan påvirke murværket, bør klasse MX5 antages. Hvor salte kan trænge gennem murværk via vand bør muligheden for øgede koncentrationer og mængder af tilgængelige kemikalier tages i betragtning.

I anneks A er der i tabel A.1 foretaget en underopdeling af den overordnede klassifikation.

Tabel A.1 - Klassifikation af mikroeksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk

Klasse Mikrobetingelse for murværket Eksempler på murværk i denne tilstand
MX1 I et tørt miljø Indvendigt murværk i bygninger til almindelig beboelse og kontorer, inklusive udvendige hulmures bagmur, der har lille sandsynlighed for at blive fugtigt.
Pudset murværk i udvendige mure, der ikke eksponeres for moderat eller kraftig slagregn, og som er isoleret mod fugt fra tilstødende murværk eller materialer.
MX2 Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning
MX2.1 Eksponeret for fugt, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. Indvendigt murværk, der eksponeres for høje niveauer af vanddamp, fx i et vaskeri. Udvendigt murværk, der er afskærmet af tagudhæng eller murdække, og som ik-ke er eksponeret for kraftig slagregn eller frost. Murværk under frostzonen i godt drænet ikke-aggressiv jord.
MX2.2 Eksponeret for kraftig vandpåvirkning, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. Murværk, der ikke er eksponeret for frost eller aggressive kemikalier, og som er placeret: i ydermure med afdækninger eller flugtende tagudhæng, i brystninger, i fritstående mure, i jorden, under vand.
MX3 Eksponeret for vandpåvirkning plus frost-tø-cykler
MX3.1 Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. Murværk som klasse MX2.1 eksponeret for frost-tø-cykler.
MX3.2 Eksponeret for kraftig vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. Murværk som klasse MX2.2 eksponeret for frost-tø-cykler.
MX4 Eksponeret for saltmættet luft, hav-vand eller tøsalt Murværk i kystområder. Murværk i umiddelbar nærhed af veje, der saltes om vinteren.

Kontakt os

Har du eventuelle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.